Honvéd Tudományos Kutatóhely

Országismertető - Marokkó és Nyugat-Szahara


Az eddig kiadásra került korábbi országismertetőkkel ellentétben egy meglehetősen sajátos szerkezetű munka született meg. Ebben a kötetben a szerzők az Afrika északnyugati régiójában elhelyezkedő két – talán másfél vagy egyetlen? – politikai entitásról igyekeztek pontos, összefoglaló ismereteket felvázolni. Tették mindezt úgy, hogy a témakörben kiterjedt kutatási és misszós tapasztalatokkal is rendelkeznek, amelyek munkájukban tükröződnek.

Az eltérő geopolitikai érdekeket megfogalmazó Marokkó, valamint NyugatSzahara sajátos kapcsolatát e kötetben megismerhetik mindazok a Tisztelt Olvasók, akik akár szakmai alapon, netán személyes érdeklődésük okán nyitottak Afrika ügyes-bajos fejlődési, politikai problémái iránt.

A két terület nem csupán történelmi értelemben kötődik szorosan egymáshoz, mindezt az összefonódást – indokolva a kiadvány szerkezeti struktúráját is – erősíti földrajzi elhelyezkedésük éppúgy, mint az a tény, hogy az itt élők jórészt az iszlám civilizációs térhez kötődnek, annak kulturális örökségét, hagyományait közösen élik meg. Magyarázhatja a kötet kettős szerkezetét az a tény is, hogy e társadalmi-politikai tereket összekapcsolják a gazdasági kihívások súlyos, nem elhanyagolható dilemmái, valamint az afrikai nemzet- és államfejlődés megkésettségéből levezethető biztonságpolitikai kihívások, amelyek megoldása csak közösen lehetséges.

A kötetben kifejtésre kerülő probléma jelentőségét mutatja egyrészt az, hogy 1991 óta az északnyugat-afrikai régióban működik egy, az Egyesült Nemzetek Szervezete által indított misszió (MINURSO-ENSZ Misszió a Nyugat-Szaharai Népszavazásért). Elsődleges célja a nyugat-szaharai térségben keletkezett biztonsági-geopolitikai problémák orvoslása, a tervezett referendum nemzetközi jogi legitimációjának megalapozása az érintettekkel együtt. Ebben a békefolyamatban – amelynek tétje Nyugat-Szahara önálló államisága, szuverenitása, területi integritása – magyar katonák is részt vettek/vesznek, így az afrikai „gyakorlótér” különös jelentőséggel bír a magyar állam, a Magyar Honvédség számára.
A kiadvány arra törekszik, hogy bemutassa a két fél természetes erőforrásait, politikai, gazdasági, valamint katonai eszköztárukat. A szerzők felvázolják mindkét terület – gyakran összekapcsolódó – történelmi, illetve kulturális fejlődését, gazdasági lehetőségeiket. Teszik mindezt oly módon, hogy igyekeztek tartózkodni a nyugat-szaharai szuverenitás sokat vitatott legitimációját illető kérdésekben, ragaszkodva a korábban már megjelent országismertetőkre jellemző szakmai tradíciókhoz.

Honvéd Tudományos Kutatóhely
+36 1 474 1668
hvk.tkh@hm.gov.hu