Honvéd Tudományos Kutatóhely

Konferenciáklogo

Konferencia felhívás!

A közelmúlt eseményei komoly változásokat idéztek elő a globális és regionális geopolitikai-geostratégiai sakktáblákon, a globális paradigmákban is. A stratégiai status quó vélt, vagy valós módosulásai, a hatalmi attitűdök változásai miatt időszerű és informatív lehet, ha a konferencián a civil és katonai szakértők a témában szerzett tapasztalataik és kutatásaik eredményeit bemutatva megvilágítják a rendkívül összetett, soktényezős biztonságpolitikai helyzet geopolitikai-geo-gazdasági, kulturális-civilizációs aspektusait.

A geostratégiai műveleti tér folyamatos változása hatást gyakorolhat az innovatív-adaptív tanulószervezet – a Magyar Honvédség (MH) – nemzeti és koalíciós műveleteire, illetve a haderőfejlesztés irányaira. Ezért mindenképp szükséges a tudományos igényű grémium összehívása a különböző nézőpontból megfogalmazott elemzések számára, levonva Magyarország biztonsági érdekérvényesítési képességeinek fejlesztése érdekében hasznosítható konzekvenciákat. A különböző kihívásokat generáló geostratégiai „környezetváltozás” vizsgálata segíti a MH transzformációját, deklarált tudományos nyitottsága pedig erősíti társadalmi presztízsét, beágyazódását. ...Bővebben»


logo

Konferencia felhívás!

Oroszország, mint a világgazdaság és a nemzetközi kapcsolatok meghatározó szereplője, jelentős gazdasági, politikai és geostratégiai átalakuláson megy keresztül a hidegháború óta. Oroszország geopolitikai attitűdjének várható alakulása, transzformációjának kérdései és stratégiai környezetének változásai kihívások elé állítják az egész euro-atlanti térséget, így a kérdéskör vizsgálata megkerülhetetlen a magyar Nemzeti Biztonsági Stratégia szempontjából.

A téma nemzetközi súlyára való tekintettel a MH Hadkiegészítő, Kiképző és Felkészítő Parancsnokság HVK Tudományos Kutatóhely (HVK TKH) - együttműködve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel - konferenciát szervez a tudományos kutatók, a minisztériumok és a fegyveres testületek szakértői számára az aktualitások és a legfrissebb kutatási eredmények, az esetlegesen felmerülő ellentmondások és következtetéseik megvitatására. A konferencia további célja egy, Oroszország transzformációs kérdéseivel foglalkozó nemzetközi kutatói hálózat megteremtése....Bővebben»


logo

Konferencia felhívás!

Műveleti sikerek fegyver nélkül: a haderő bővülő non-kinetikus képességei. A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely konferenciát szervez 2018. november 07-08-án, a Stefánia Palotában. A rendezvény fókuszában a haderő bővülő non-kinetikus képességei állnak. A konferencia magyar nyelvű, a rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A konferencia egyik célja tágítani és megosztani azokat az ismereteket, amelyek a haderő non-kinetikus képességeinek alkalmazása során felhalmozódtak és bemutatni azon új területeket, amelyek az utóbbi évben előtérbe kerültek...Bővebben»


logo

Nemzeti ellenállóképesség: Lehetőségek és kihívások a változó biztonsági környezetben

A mai világot egyrészt a bizonytalanság, komplexitás, kétértelműség, másrészt viszont a dinamizmus, összekötöttség és gyors technológia fejlődés jellemzi. E tényezők megváltoztatják az emberek életét. A gyors változások következtében a természeti és ember-okozta katasztrófák a nyugati társadalmak sebezhető (de legalábbis érzékeny) pontja. Ugyanakkor a nehéz helyzetekben kormányoktól megoldást váró mentalitás, és előkészületek helyett az “éppen időben” magatartás lecsökkentette a társadalom képességét, hogy ellenálljon a természeti csapásoknak vagy a hibrid hadviselés alattomos kihívásainak, és gyorsan talpra álljon.
Annak érdekében, hogy helyreálljon a társadalom ellenálló képessége, hogy egyének, közösségek és rendszerek felkészüljenek katasztrofális események kezelésére és a nehéz helyzet elmúltával erősebbek legyenek, mint előtte, a kormányoknak, intézményeknek és szervezeteknek alkalmazkodniuk kell a válsághelyzetek kezelése során. Csak együttműködéssel képesek felismerni a közös fenyegetettséget, felmérni a közös sebezhetőséget, és közzétenni a legjobb eljárásokat. Csak együttműködéssel tudnak ellenálló képességet építeni a társadalom valamennyi szintjén, az egyéntől a nemzetig. Ez megköveteli a teljeskörű, az egész társadalmat összefogó, összpontosító egyetértést, közös éberséget, együttműködés és a legjobb eljárások ismeretét. A Nemzeti ellenálló képesség: lehetőségek és kihívások a változó biztonsági környezetben konferencia célja jobban megérteni a leginkább érintettek közötti egymásrautaltságot, felismerni a közös érdekeket és hozzájárulni az ellenálló képesség fejlesztéséhez. A konferencia eredményei alapján létrehozott oktató programok hozzájárulhatnak az egységtudathoz, a fenyegetések hatékonyabb egyéni és közös felismeréséhez, az együttműködő párbeszédhez, és mind az állampolgárok, mind a társadalom részéről egy elkötelezettebb megközelítést tesznek lehetővé.


logo

Társadalom és Honvédelem, 2017. november 8-9.

Az állam területi szuverenitásának legfőbb letéteményese annak mindenkori fegyveres ereje. A konferencia célja, hogy a honvédelem támogatottsága a civil lakosság körében erősödjön, ezért olyan történelmi, társadalmi folyamatok feltárására törekszik, amelyek hatással vannak a jelenkori magyar társadalomra. A konferencia távlati célja, hogy a különböző szakterületek művelői, kutatói, szakemberei – legyenek azok katonák, vagy civilek – jobban megismerjék egymás tevékenységét, annak a civil társadalomra gyakorolt hatását, és ezen ismeretek tükrében jobban, még összehangoltabban támogathassák egymás munkáját.


logo

Konfliktusok a szürke zónában: az alkalmazkodás kihívása

Közel hét évtizeden át a NATO szövetség politikai kohéziója és katonai ereje garantálta at Euro-Atlanti térség jólétét és biztonságát. E világrendet most feltörekvő államok és nem-állami entitások támadják agresszívan. Olyan eszközöket alkalmaznak, amelyek ugyan távolról sem mondhatóak békésnek, de a hagyományos háború küszöbét nem érik el. A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely nemzetközi konferenciát szervez, melynek célja megvitatni e kihívások spektrumát, valamint a lehetséges nemzetállami és szövetségi válaszokat.logo

2016.11.09-10 Aszimmetrikus hadviselés: A múlt, a jelen és a jövő konfliktusa konferencia

A második világháborút követő hét évtized során a nagy intenzitású, hagyományos, államok közötti háborúk ritka eseményekké váltak, a hadviselés domináns formája az állam és nem-állami hadviselők közötti konfliktus lett. A fegyveres harc szabályai is alapvető változáson mentek át - amennyiben léteznek egyáltalán. A hadviselők figyelmen kívül hagynak, vagy szánt szándékkal megsértenek hagyományos tilalmakat; a harcolók és civilek közötti különbség elmosódik, mert a nem-állami hadviselő a nép között rejtőzik; a nemzetközi határok elvesztik jelentőségüket.

Ugyanakkor nem tűnt el az az egzisztenciális fenyegetés, amit a magas intenzitású nemzetközi "hagyományos" háború képvisel. Józan előrejelzések szerint mindez így is marad a 21. század során. A Honvéd Vezérkar tudományos kutatóhelye nemzetközi konferenciát szervez e kérdéskör tanulmányozása céljából. A konferencia során lehetőség nyílik kutatási eredmények bemutatására és ellentmondásos kérdések megvitatására.logo

2016.05.25 Kína: a globális kihívások tükrében

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, valamint az ELTE Konfuciusz Intézet szimpóziuma az egyik legősibb, de napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő civilizációs terének történelmi, gazdasági, biztonságpolitikai folyamataira fókuszál. A feltörekvő kínai gazdaság megalapozta az állam nagyhatalmi pozícióját, átstrukturálva a globális erővonalak térszerkezetét.Kína befolyásával, érdekérvényesítő képességével minden globális és regionális aktornak számolnia kell. Mindemellett azonban szükséges a belső, az államteret meghatározó tényezők – vallási, etnikai, politikai, gazdasági jellemzők – helyes értelmezése, amelyek jelentősen módosíthatják Peking jövőbeli nemzetközi szerepvállalását.

A konferencia témája a kínai gazdasági-társadalmi tér aktivitásának, geopolitikai-geostratégiai érdekartikulációjának sok-szempontú elemzése, amely meghatározó lehet a mind az eurázsiai, mind pedig a globális hatalmi kapcsolatok bonyolult rendszerére. A konferencia célja, hogy átfogó képet adjon a kínai gazdaság jelenlegi és jövőbeli helyzetéről, ezzel összefüggésben a Peking által percepcionált világrendről, valamint ezzel összefüggésben azokról a problémákról, amelyek részben e hatalom felemelkedése „termelt” ki.


logo

2016.03.02 Migráció konferencia

A konferencia egy ősidők óta létező jelenség modernkori kiváltó okaira fókuszál. Ebben a folyamatban a lakó- és társadalomváltásra kényszerülők motivációi nem szűkíthetők egyetlen tényezőre. A vallási, etnikai, politikai és gazdasági okok mellett más, a befogadó társadalmak számára elfogadhatatlan indítékok is megjelentek, amelynek hátterében az Afrika és a Közel-Kelet térségeiben zajló, az államépítés, - illetve lebontással kapcsolatos események állnak. A konferencia témája annak a migrációs kihívásnak az sok-szempontú elemzése, amely napjainkban az Európai Unió talán legsúlyosabb válságát eredményezték, miközben Magyarország számára is kockázatokat hordoz. A konferencia célja, hogy átfogó képet adjon az említett problémák gyökeréről, a jelenlegi helyzetről, valamint a várható tendenciákról.


logo

2015.11.12 Afrika: Kihívások és lehetőségek konferencia

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely a Pécsi Tudományegyetem Afrika Kutatóközpont, valamint a hongkongi Alfred Nobel Open Business School támogatásával 2015. november 12-én 9 órai kezdettel tudományos konferenciát rendez a Stefánia Palotában, melynek fókuszában Afrika áll. Déli kontinentális szomszédunk helyzete rendkívül összetett, számos aspektusban közvetlenül is hatást gyakorol Európára, így hazánkra is. Az afrikai kontinens országai függetlenségük elnyerését követően csak minimális mértékben tudtak kiépíteni működőképes és fenntartható államszervezetet, így a fiatal államoknak számos és egyre súlyosbodó problémával kellett szembenézniük.
A társadalmi problémák, a növekvő szegénység és a kilátástalanság, valamint a központi hatalom hiánya számos országban kedvező terepet adott a nemzetközi szervezett bűnözésnek és a terroristaszervezetek tevékenységének. Egyes államok stabilitásának megingása destabilizáló tényezőként negatív hatást gyakorolhat a régió többi országára; a gyenge államok nem képesek önállóan és hatékony módon fellépni a terrorizmus ellen, így egyes területek biztonságos háttérbázist, kiképzési és pénzkereseti lehetőséget jelenthetnek egy-egy terrorista csoport számára, melyek akár távolabbi országokban is hatékonyabban fejthetik ki hatásukat. A kilátástalan és embertelen körülmények – a terrortevékenység erősödése mellett – egyre nagyobb mértékben járul hozzá az országon belüli, majd az ország, végül a kontinens határain túlnyúló migráció erősödéséhez.
A konferencia célja, hogy a hazai és nemzetközi tudományos élet és az érintett szakterületek képviselőinek tolmácsolásában átfogó képet adjon a korábban említett problémakörök gyökeréről, a jelenlegi helyzetről, valamint a várható tendenciákról. Az előadások alkalmat nyújtanak emellett, hogy a hallgatóság első kézből kapjon információt a magyar szerepvállalásokról a különböző típusú missziókban, valamint hazánk egyéb lehetőségeiről a térségben. A szimpóziumra a témában érintett minisztériumok mellett a Magyar Honvédség, valamint a Magyarországon akkreditált külképviseletek, felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek, illetve régióban tevékenységet folytató IO-k és NGO-k is meghívást kapnak.


logo

A Mediterrán térség: múlt, jelen, jövő

Történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy a Mediterrán térség – és különösképpen a Balkán régió – mindig is kiemelt fontossággal bírt Magyarország számára, gondoljunk csak akár a magyar királyok évszázadokon át viselt címeire, mint Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia és Bulgária királya vagy az államalapítás óta a régióban megvívott csatáink, fordulópontot jelentő történelmi eseményeink sorára, Nándorfehérvárra, vagy a szarajevói merényletre. Az itteni államok helyzete mindig is a hazai politikai, gazdasági és katonai érdeklődés középpontjában állt. Ez utóbbi kapcsán feltétlenül megemlítendő, hogy a magyar békefenntartói szerepvállalás is nagy hagyományokkal rendelkezik a térségben, hiszen bár a K. und. K. egyenruhájában, de már a XIX. század végétől, pontosabban az 1897-es krétai missziójuktól kezdődően több alkalommal is szolgáltak itt magyar katonák.

A Magyarország sorsát közvetlenül is nagyban befolyásoló történelmi távlatú vonatkozások mellett a hidegháborút követő időszakban újfajta kihívások és biztonságpolitikai problémák jelentek meg a Mediterráneumban, melyek kisebb-nagyobb mértékben, hazánkban is éreztetik hatásukat. Az arab tavasz mindössze néhány évvel ezelőtti erőszakhulláma a térség számos államában okozott napjainkra is kiható változásokat, a korábban stabilnak mondható autoriter berendezkedésű államok helyett bukott államok (failed & failing states) egész sora jelent meg, mely számos dimenzióban, nap, mint nap érzékelhető folyamatokat indított be, legeklatánsabb példaként vegyük csak a migráció jelenségét...Bővebben»

Honvéd Tudományos Kutatóhely
+36 1 474 1668
hvk.tkh@hm.gov.hu